Tarieven en vergoedingen

Individuele sessies.

Intakesessie particulier: gratis (duur: ongeveer 1 uur)

Individuele (vervolg)sessies particulier: € 55,- per sessie (duur: 1 uur)

Intakesessie en individuele (vervolg)sessies bedrijven: € 85,- per sessie (duur: 1 uur)

Tekentherapie valt onder Alternatieve therapie: sector psychosociaal en wordt vanuit de aanvullende verzekering bij de meeste verzekeraars vergoed! De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt je nakijken op je polis en op de website van je zorgverzekeraar. Controleer voor informatie over vergoedingen altijd eerst bij je zorgverzekeraar! Ook kunnen tekentherapiesessies vanuit een PGB of door een werkgever betaald worden.

Voor teambuilding en ‘workshops op maat’ wordt de prijs in overleg afgesproken, exclusief reiskosten en reistijdvergoeding.

 

Lid Vereniging voor Tekentaal
Lid RBCZ/TCZ

 

Beroepsregistraties

Geregistreerd ben ik bij de volgende Beroepsverenigingen:

 1. Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen; met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl. Deze beroepsvereniging is aangesloten bij het RBCZ.
 2. Het RBCZ; www.rbcz.nu.

Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.; dit conform de eis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz die op 1 januari 2017 is ingegaan.
www.rijksoverheid.nl.

Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Op de betreffende websites kun je meer lezen over visie, doel, taken, beroepsprofiel, registratie, beroepscodes, het klacht- en tuchtrecht.

De Opleiding voor helend tekenen: De kracht van het tekenen, is geaccrediteerd door KTNO en LVPW.

 

Algemene voorwaarden

 • Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.
 • De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • Bij niet tijdige betaling (binnen veertien dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.
 • Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.
 • In onderling overleg tussen cliënt en therapeut wordt besloten of er wel of niet samengewerkt gaat worden in een behandelingstraject.
 • Bij cursussen en workshops dient het cursusgeld een week voor aanvang van de les te zijn voldaan.
 • Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft de betalingsverplichting bestaan.
 • Verlies van spullen en/of beschadiging van kleding e.d. is voor eigen risico,
  (dus liever oude kleding aan).
 • Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, of door betaling, bekend te zijn met de voorwaarden.

 

Privacyverklaring Als de zon

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een wet die onder de naam General Data Protection Regulations (GDPR) per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd in de hele EU, is iedereen die persoonlijke gegevens van anderen bewaart, verplicht de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw eigen ingebrachte gegevens en rapportage van uw behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke, medische en psychosociale gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond.
 • Bij verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, zoals uw naam en adres (en bij  vergoeding van een zorgverzekeraar: uw geboortedatum en relatienummer om  fraude te voorkomen), wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw verzekeringsrelatienummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘kunstzinnige therapie’
 • de kosten van het consult

Privacy betreffende de mailinglijst

Ik ga zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens op de mailinglijst.

Hierop staan naam en e-mailadres.

Ik gebruik deze gegevens alleen om nieuwsbrieven rond te sturen. Alles is goed beveiligd in een digitaal bestand. Derden hebben nooit toegang tot mijn klantenbestand. Ten alle tijden is er de mogelijkheid om direct uitgeschreven te worden. Dit was al zo en blijft ook zo. Je vindt de afmeld-optie onderaan de nieuwsbrief.

Alle gegevens worden dan verwijderd.

Mijn site is beveiligd (zie slotje).

Alle persoonsgegevens waar ik in mijn praktijk mee werk worden getoetst en gecontroleerd door RBCZ bevoegde visiteurs van de Beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben en voldoe aan de accreditatie van de overkoepelende organisatie voor complementaire hulp het RBCZ.